GuiDANCE

GeohazarDs in AfricaN CitiEs: patterns, rates and sustainability in urban sprawling contexts (GuiDANCE / 2020-2024 / FED-tWIN)

Afrika wordt vandaag geconfronteerd met talrijke uitdagingen zoals economische ontwikkeling, bevolkingsgroei, milieuproblemen en klimaatverandering, om er maar enkele te noemen. In het licht van deze uitdagingen baren de snel groeiende steden in Afrika grote zorgen wat betreft de toenemende gevolgen van geologische risico's zoals aardverschuivingen, vulkaanuitbarstingen, aardbevingen, plaatselijke verzakkingen, bodeminstortingen en geulerosie. Hoewel de laatste tien jaar aanzienlijke vooruitgang is geboekt bij het opzetten van instellingen en regelgeving voor risicobeperking in Afrika bezuiden de Sahara, blijven de kennis over gevaren en de capaciteit om adequate risicobeperking te ontwerpen en uit te voeren, uiterst beperkt. De algemene wetenschappelijke doelstelling op korte termijn (5 jaar) van dit FED-tWIN-project is inzicht te krijgen in de basispatronen/tarieven van geohazards in stedelijke uitbreidingscontexten. Het onderzoek zal zich toespitsen op de studie van geohazard patronen/snelheden die zich onder natuurlijke omstandigheden voordoen, alsook op de manier waarop de mens deze processen of zijn blootstelling aan deze processen heeft beïnvloed, waardoor het risiconiveau is toegenomen. De specifieke doelstellingen zijn (1) het ramen van de oppervlaktedistributie van grondvervormingen in verband met geohazards in verstedelijkte contexten ten zuiden van de Sahara; (2) het documenteren van actieve geohazard-processen met gebruikmaking van een reeks technieken om de meest geschikte strategieën te bepalen voor operationele monitoring van deze gebeurtenissen met gebruikmaking van een combinatie van gegevens (op de grond, in de lucht en vanuit de ruimte)/platforms en analysetechnieken; (3) onderzoek naar de wisselwerking tussen natuurlijke (klimatologische, geomorfologische, seismische omstandigheden) en door de mens veroorzaakte parameters (stadsuitbreiding, stedelijke infrastructuur, verandering van grondgebruik) die de dynamiek en de frequentie-magnitudeverhoudingen van deze processen in deze milieus bepalen. De wetenschappelijke doelstelling op lange termijn (10 jaar) is het ontwikkelen van specifieke expertise op het gebied van teledetectie en geohazards in Afrika en met Afrikanen rond een sterke samenwerking tussen het Departement Geografie van de VUB en het Departement Aardwetenschappen van het KMMA om de uitdagingen in verband met Disaster Risk Reduction aan te pakken. Het project bouwt voort op de unieke bestaande expertise en netwerken van medewerkers van beide instellingen. Tijdens de eerste twee jaar van het project zal de FED-tWIN onderzoeker vertrouwd raken met nieuwe technieken en vaardigheden die hij/zij geacht wordt te beheersen (naast degene waar hij/zij reeds ervaring mee heeft); daarbij wordt gebruik gemaakt van de expertise van het KMMA/VUB in de belangrijkste technieken die gebruikt zullen worden. De recente komst van hoogfrequente satellietgegevensverwerving (bv. Sentinel-1 en -2, Planet imagery) opent de mogelijkheid tot systematische gegevensanalyse voor een grote reeks stedelijke doelen met behulp van state-of-the-art methoden. Radar-teledetectietechnieken zijn een prioritaire methode voor de FED-tWIN-kandidaat. Een belangrijk aspect zal ook de integratie zijn van de KMMA-collectie van historische luchtfoto's in het onderzoek, aangezien deze het potentieel heeft om belangrijke informatie te onthullen over de toestand van het milieu vanaf het midden van de 20e eeuw tot vandaag. Verwacht wordt dat de FED-tWIN-onderzoeker een leider wordt op zijn/haar gebied met een grote autonomie bij de ontwikkeling van nieuwe synergieën, partnerschappen, externe projectfinanciering, en supervisie van studenten (PhD en MSc). Deze belangrijke uitdagingen zijn in overeenstemming met de huidige O&O-strategieën van de twee instellingen.

Logo Georiska